06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Architectuur Nu!

Opdrachtgever

College van Rijksadviseurs

Soort project

Onderzoek en advies

Advies en tekstschrijven
Opdracht

Inhoudelijke bijdrage aan beleidsdocument

Opdrachtgever

College van Rijksadviseurs

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Lokaties

Den Haag

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

In opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRA) schreef ik mee aan ‘Architectuur Nu!’ (2011). Dit visiedocument werd door het College aangeboden aan de toenmalige minister van Infrastructuur & Milieu, mevrouw Schultz van Haegen. In het document worden de actuele opgaven voor de ruimtelijke inrichting geschetst en worden aanbevelingen gedaan over de wijze waarop architectuurbeleid daar een bijdrage aan kan leveren. De opgaven die aandacht behoeven zijn respectievelijk: Nieuwe opgaven in de stad, zorg en gezondheid, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling, vormgeven aan de wateropgave, energietransitie, ontwikkelingen in het landelijk gebied en krimp.

Als specifieke bouwstenen voor architectuurbeleid worden de leidende rol van het ontwerp, het stimuleren van stedenbouw en regionaal ontwerp, herbestemming, opdrachtgeverschap en onderwijs/beroepservaring benoemd.

Het CRA hoopt en vertrouwd dat de visie zal bijdragen aan de invulling en concretisering van een toekomstige architectuurnota. Die zal in haar ogen een gerichte bijdrage kunnen leveren aan het economisch versterken van Nederland en recht doen aan de nieuwe gedecentraliseerde verhoudingen binnen het ruimtelijk domein. ‘De inzet van het ontwerp binnen deze nieuwe verhoudingen, kan met nieuw elan bijdragen aan de schoonheid van Nederland. Daarnaast kan het ontwerp een belangrijke en noodzakelijke bijdrage blijven leveren aan het verder versterken van het integraal werken, waardecreatie, ondernemerschap en het stimuleren van de creatieve industrie’, aldus het College van Rijksadviseurs in de begeleidende brief aan de minister.

Het document ‘Architectuur Nu!’ wil zo de continuïteit en vitaliteit van het dan al twintig jaar succesvolle architectuurbeleid motiveren én bestendigen.

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.